Årsmøte / Seminar

Publisert av Morten Holtbergert den 20.02.19.

Kjære alle medlemmer.

 

INNLEDNING

Først og fremst vil jeg benytte anledningen til å takke dere alle sammen for nok et meget godt redningsdykkerår i 2018. Det skjer mye i bransjen vår, og noe av det vi brukte tid på å belyse på årets seminar var hvor flinke redningsdykkertjenesten har vært til å stå samlet i forskriftsrevideringen og tilhørende høringsprosess. Vi har stått samlet om et felles budskap, noe som har gjort at vi har fått gehør for de innspill som har kommet både fra sentralstyret i Norsk redningsdykkerforbund og ikke minst alle kriker og kroker av landet hvor det ligger lokale redningsdykkertjenester. I denne artikkelen vil jeg gå gjennom hva vi vedtok på årsmøtet og ikke minst litt om hva som ble presentert på seminaret.

 

ÅRSMØTET

Årsmøtet består av en rekke formaliteter som tilhører organisasjonen og organisasjonsdrift. Først og fremst er det viktig å påpeke at årsmøtet er organisasjonens øverste beslutningsorgan og det er også her utpekt sentralstyre skal redegjøre for resten av organisasjonen om årsberetning og regnskap for året som har gått, samt budsjett og handlingsplan for 2019. Årsberetning for 2018, handlingsplan for 2019, samt nylig oppdaterte overordnete vedtekter vil sendes ut til alle medlemmer og interessenter på e-post, sammen med de nylig oppdaterte vedtektene som også ble vedtatt av årsmøtet. Så er du som medlem nysgjerrig på hva som ble gjennomgått, kan du vente en kort stund så vil alt sendes ut direkte til din innboks.

 Årsmøtet behandlet alle innkomne saker uten videre innvendinger. Sakene ble presentert i innkallingen, og det kom ikke inn flere saker i tidsperioden mellom innkallingen og årsmøtet. Det var enkelte kommentarer og spørsmål fra medlemmer i salen i enkeltsaker, men dette ble svart ut og vi landet på en felles enighet som årsmøtet sammen sto inne for.

Av største endringer kan det være verdt å nevne at årsmøtet vedtok bedriftskontingent for alle aktive medlemmer (se overordnete vedtekter punkt 4 om økonomi). Dette ble vedtatt med utgangspunkt i at alle redningsdykkertjenester de siste årene har godtatt å betale medlemskontingent på vegne av sine aktive redningsdykkere. I praksis vil dette fungere ved at styret mottar oppdatert medlemsregister fra fagansvarlige i de respektive redningsdykkertjenestene rundt omkring, og dermed sender den respektive virksomhet en faktura på gitt beløp ut fra hvor mange aktive medlemmer virksomheten har i inneværende periode.

Prisoversikten finnes i de overordnete vedtektene som sendes dere på e-post (slik jeg nevner over).

 

SEMINAR

Som vanlig var det bra oppmøte fra flere leverandører på utstillingsfronten. Og det sto ikke på manglende innovative innretninger. De fremmøtte knyttet stor interesse til utstillingsarenaen (som fant sted i vognhallen på Larvik brannstasjon).

Utover det besto programmet av innlegg fra prominente skikkelser som holdt foredrag om alt fra spesielle operasjoner til redningsdykkerkoordinatorrollen (som Regionalt samhandlingsutvalg mot drukning (RSUD), region Øst gjennomfører et pilotprosjekt om) og ikke minst et lengre foredrag om viktigheten av en forbedret kunnskap og kompetanse innad i miljøet knyttet til elv spesielt og strømførende vann generelt. De respektive foredragsholderne var Ronny Arnesen (pensjonert brannkonstable/redningsdykker fra Oslo brann- og redningsetat), Marius Kirkenes (prosjektleder "Redningsdykkerkoordinator" RSUD - Øst), og ikke minst Lars Fossum, daglig leder av foretaket "Hode over vann". Foredragsholder fra Norsk luftambulanse, Stig A. Olsen, meldte dessverre forfall og kunne ikke møte.

 

FORØVRIG

For de som er interessert i hva styret har prioritert i foregående år og i kommende periode, anmoder vi at dere leser årsmelding/årsberetningen og handlingsplanen. I tillegg til det som står der jobber vi med større og mindre prestisjefylte prosjekter enten alene eller sammen med samarbeidspartnere. RSUD Øst skal få bruke året 2019 på å utarbeide retningslinjer for samhandling på større drukningshendelser. Konklusjonen av pilotprosjektet skal senere brukes som utgangspunkt når vi oppretter RSUD Sør, Vest, Midt-Norge og Nord. Modellen blir veiledende, og det er først og fremst viktig for oss at de RSUDene som opprettes i 2020 skal få rom til å utvikle egne handlingsmønstre som er hensiktsmessige for sine respektive nedslagsfelt.

 

FORSKRIFT

Det ble diskutert litt om det nye regelverket på seminaret. Undertegnede gav en redegjørelse for styrets innstilling til prosessen og tolkningen av forskriftsteksten. Jeg gav videre beskjed om at NRF ikke vil skrive noe veiledning om tolkning av teksten før teksten ligger publisert i ferdig form med tilhørende oppdaterte kommentarer. Det ble stilt spørsmål fra salen på hva jeg mente med dette, fordi vedkommende som tok det opp mente at forskrift med tilhørende kommentarer allerede ligger tilgjengelig på Arbeidstilsynets hjemmesider. Dette førte til en viss usikkerhet knyttet til temaet.

Undertegnede og styret har hele tiden vært tydelige ovenfor arbeidstilsynet om at vi ikke skriver veiledning/anbefalning til redningsdykkervirksomheter om tolkning av regelverket før de har publisert et fullstendig forskriftstekst med kommentarer i ett og samme dokument på sine hjemmesider kalt Forskrift om utførelse av arbeid med ikrafttredelse 01.01.2019. Vedkommende som stilte spørsmål på årsmøtet tok til orde for at forskrift med kommentarer allerede lå tilgjengelig på arbeidstilsynets hjemmesider.

I etterkant har vi kommet frem til at det ikke er tilfellet. Det er imidlertid riktig at store deler av forskriften med kommentarer er gjort tilgjengelige stykkevis og delt inne på arbeidstilsynet.no, men fullstendig dokument slik vi etterlyser er fremdeles ikke tilgjengelig.

Arbeidstilsynets nedsatte arbeidsgruppe som har jobbet og fremdeles jobber med forskriftsteksten er klar over at vi venter på et ferdig og fullstendig produkt, og vil sende oss dette så snart dette gjøres tilgjengelig. Når dette er på plass lover styret å vie den oppmerksomhet, samt legge ut veiledning/anbefalning om hvordan den påvirker oss, og på hvilken måte den kan tolkes for virksomheter som driver redningsdykking.

 

AVSLUTNINGSVIS

Styret i 2019 består av

Morten Holtberget - Leder (Oslo)

Kjetil Nilsen - Nestleder (Rogaland)

Amund Glæserud - Kasserer (Gjøvik)

Jan-Eirik Selbo - Sekretær (Trøndelag)

Stian Hausvik - Web-ansvarlig (Bergen)

Bjørn Stenvold - Styremedlem (Tromsø)

Thea Vagle - Styremedlem (Larvik)

Torger Singelstad - Vara (Østre Agder)

 

PS. NRF-effekter ble fremvist på seminaret. Vi har straks landet samarbeidsavtale med nettleverandør av klær. Det er blant annet satt av midler i budsjettet til å sende kaffekopper med logo til samtlige redningsdykkertjenester ila. regnskapsåret 2019. Først må koppene trykkes opp hos leverandør, det kan ta noe tid ettersom avtalen fremdeles ikke er signert. Klær og andre effekter vil finnes på en nettadresse som alle medlemmer vil få tilgang til ila. våren. Der vil dere få mulighet til å gå inn å kjøpe t-skjorter, capser, luer og gensere med og uten hette. Utformingen av disse effektene er vi fremdeles i forhandlinger om. Dere vil få beskjed så snart løsningen er på plass. DS.