Tydeliggjøring av ansvar

Publisert av Morten Holtbergert den 23.09.18.

Innledning

Dette innlegget tar sikte på å tydeliggjøre:

Virksomheters ansvar for å kvalitetssikre eget personell

Arbeidsmiljøloven  §3-2 (1) For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for:

  a) at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig

Internkontrollforskriften  § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon:

  Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Hvis man går regulativet etter i sømmene vil man raskt kunne konkludere med at en stor del av det som kreves der handler om å gjøre arbeidstaker i stand til å utføre egne arbeidsoppgaver i tråd med virksomhetens egne systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. En stor del av dette arbeidet handler om opplæring av den enkelte arbeidstaker og ikke minst systematisk utarbeidelse av den interne virksomhets sikkerhetsprosedyrer. Disse skal være underlagt strukturen av styringsdokumenter.

 

Til saken

Når en arbeidsgiver ansetter en ferdigutdannet redningsdykker, har arbeidsgiver et ansvar for å kvalitetssikre at denne arbeidstakeren:

a) sitter med den kompetansen som er nødvendig for å utføre dykkeoperasjoner i henhold til sikkerhetsprosedyrer utarbeidet av den arbeidsgiveren vedkommende er ansatt hos (dette bør blant annet gjennomføres ved ny bassengtest. Innholdet i en slik bassengtest kan utarbeides av den enkelte virksomhet slik at det kvalitetssikres at den nye arbeidstakeren er i stand til å utføre de arbeidsoppgaver vedkommende blir satt til.

b) er kjent med interne retningslinjer for hvordan det dykkes ved den enkelte virksomhet. Altså en nøye innføring i hvordan dykkeoperasjoner utføres hos den enkelte virksomhet.

Det er ingen tvil om at det er store forskjeller i hvordan man utfører dykkeoperasjoner i eksempelvis Tromsø og Kristiansand. Topografien, avstander og lokale forhold er med på å fremtvinge forskjeller i arbeidets art og omfang. Det er derfor det er viktig at den enkelte arbeidstaker gjøres kjent med disse prosedyrene. Dette kan blant annet gjøres ved at arbeidstakeren får en teoretisk gjennomgang av interne sikkerhetsprosedyrer, men også en praktisk gjennomgang hvor vedkommende utfører disse arbeidsoppgavene selv, henholdsvis både som dykker, beredskapsdykker og lineholder.

Dette er en av de største grunnene til at Oslo brann- og redningsetat kjører nye arbeidstakere gjennom bassengtest og fagmodul på nytt når de ansetter ferdigutdannede redningsdykkere. Det er for å kvalitetssikre at kandidaten blir i stand til å utføre alle dykkeoperasjoner i tråd med interne operasjonsprosedyrer

Forskjell på dykkeskolene

Det er ulik praksis ved Dykkerutdanningen i Bergen og Norsk yrkesdykkerskole (NYD) ved Fagerstrand når det kommer til å gjennomføre bassengtest og fagmodul i utdanningsløpet. Vårt perspektiv forteller at dykkerutdanningen i Bergen tilbyr å gjennomføre begge deler for arbeidsgiveren, mens NYD ønsker at den enkelte virksomhet utfører bassengtest og fagmodul selv. Ingen av delene er noe mer riktig eller feil enn den andre. Det er bare en forskjell i tilnærming på utdanningsløpet i forhold til hvor ansvaret for redningsdykkeren til slutt ligger.

Dykkerutdanningen i Bergen gir en generell innføring i hvordan redningsdykkeoperasjoner skal utføres, og bassengtesten samt fagmodulen som gjennomføres hos høgskolen er gode metoder for å kvalitetssikre at redningsdykkeren er i stand til å utøve faget redningsdykking. Dette gjør på mange måter at privatister kvalitetssikres best gjennom et utdanningsløp på dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet.

Norsk yrkesdykkerskole ønsker at gjennomføringen av bassengtest og fagmodul skal gjennomføres av arbeidsgiveren som bestiller utdanningsløpet. Det betyr at man peker tilbake på kravene i det ovennevnte regulativ, og ønsker at arbeidsgiver påtar seg dette ansvar gjennom å gjøre kandidaten/arbeidstakeren kjent med hvordan den respektive arbeidsgiver utfører sine redningsdykkeoperasjoner.

Tydeliggjøring av ansvar:

Vi ønsker med dette skriv å gjøre oppmerksom på det ansvaret som påligger den enkelte virksomhet når de ansetter ferdigutdannede redningsdykkere, eller ellers sender arbeidstakere på kurs hos en av utdanningsinstitusjonene nevnt over.

 

Det finnes mange måter å kvalitetssikre arbeidstakerens evne til å gjennomføre redningsdykkeoperasjoner på, samt å gjøre arbeidstakeren kjent med egne operasjonsprosedyrer. Et minimumskrav er at kandidaten gjennomfører fagmodulen og at virksomhetens interne  operasjonsprosedyrer enten fremkommer tydelig som en del av fagmodulen, eller at man tilegner seg kunnskap om de interne operasjonsprosedyrer etter endt utdanningsløp.

 

På vegne av styret i Norsk redningsdykkerforbund

Med vennlig hilsen

Morten Holtberget, leder