NORSK REDNINGSDYKKERFORBUND

 

VEDTEKTER

 

§ 1  FORMÅL

Norsk redningsdykkerforbund (NRF) er en ideell organisasjon som primært (1)* skal arbeide for en effektiv og sikker redningsdykkertjeneste. Sekundært (2) arbeider NRF med en generell appell om en bedre drukningsberedskap i Norge.

 

*Notis til (1): Redningsdykkertjenesten representerer dykkevirksomhet hvis formål er å rykke ut for å redde mennesker i/under vann, samt bistå i operasjoner for politiet med søk etter antatt omkommet (SEAO), eventuelt dykking som gjennomføres med bakgrunn i beredskapsmessige behov.

 

§ 2  FORBUNDETS VIRKE

Etter formålet skal forbundet arbeide med å:

 

2.1 Primært

- Være en sentral aktør med hensyn til fagutvikling.

- Være en sentral aktør med hensyn til utdannelse.

- Sørge for planverk som legger til rette for likhet på tvers av redningsdykkertjenester i landet.

- Jobbe for at regulativ er egnet for redningsdykkertjenestens utførelse.

- Promotere redningsdykkertjenesten på best mulig måte opp mot publikum, media og

 myndigheter.

- Være en sentral aktør med hensyn til å organisere og koordinere redningsdykkertjenester i samhandlingsøyemed.

 

2.2 Sekundært

 • Være en sentral aktør med hensyn til å utvikle samvirke med andre sivile beredskapsaktører (eksempelvis Politi, Helse, Sivilforsvaret, Hovedredningssentral Nord/Sør). Herunder bygge oppunder et helhetlig perspektiv i beredskapsøyemed:
 • Forberedende fase (Kartlegging av risiko og sårbarhet)
 • Forebyggende fase (Begrense sannsynlighet for at noe skjer)
 • Krisehåndterende fase: (Begrense skadeomfang når hendelsen oppstår)
 • Sikre effektivitet i alle faser av et oppdrag:
 • Utvarsling
 • Forspenningstid
 • Utrykning (Alene / sammen med andre)
 • På skadestedet (Alene / sammen med andre)
 • Evaluerende fase (Lære av egne feil)

   

   

  § 3  MEDLEMMER

 • Alle med dykkerbevis klasse R kan være medlem i Norsk redningsdykkerforbund (NRF).
 • Medlemskap fordrer innbetaling av medlemskontingent (se punkt 4).
 • Medlemmer har stemmerett ved årsmøtet.

   

  § 4  ØKONOMI

 • Medlemskontingent betales inn på én av to følgende måter:
 • 1. Bedriftsmedlemskap
 • Bedrifter med inntil 5 redningsdykkere, betaler per hode: 300,- kroner per stk.
 • Bedrifter med 6 – 10 redningsdykkere, fastpris kroner 2500,-
 • Bedrifter med 11 – 16 redningsdykkere, fastpris kroner 4000,-
 • Bedrifter med 17 – 25 redningsdykkere, fastpris kroner 7000,-
 • Bedrifter med 26 – 50 redningsdykkere, fastpris kroner 12.000,-
 • Bedrifter med mer enn 50 redningsdykkere, fastpris kroner 20.000,-
 • 2. Privat medlemskap
 • Dekkes ikke medlemskontingent av arbeidsgiver kan enkeltpersoner bli medlem ved å betale 300 kroner i medlemskontingent til organisasjonens kontonummer. Disse noteres inn i medlemsregisteret som enkeltmedlemmer.
 • Forbundet kan søke økonomiske midler gjennom brannvesen, fagforeninger og fond.

   

  § 5  STYRET

 • Styret er beslutningsdyktig når fem av medlemmene, hvorav leder eller nestleder er til stede.
 • Styret må fysisk møtes minst en gang i året.
 • Skal iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
 • Forestå forbundets daglige ledelse. Representere denne utad og utøve den faglige myndighet.
 • Oppnevne medlemmer av utvalg og komiteer etter oppdrag fra årsmøtet eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide instruks og retningslinjer for disse.
 • Forvalte forbundets midler.

   

  § 6  ARBEIDSUTVALG

 • Styret består blant annet av et fast arbeidsutvalg med følgende funksjoner og tilliggende årlig honorar jamfør vedtak på årsmøte i 2018:
 • LEDER10000,-
 • NESTLEDER5000,-
 • KASSERER5000,-
 • SEKRETÆR5000,-

   

  § 6.1 ØVRIGE STYREREPRESENTANTER

   

 • STYREMEDLEM2000,-
 • STYREMEDLEM2000,-
 • STYREMEDLEM2000,-
 • STYREMEDLEM2000,-

   

  § 6.2 ANSVARSOPPGAVER

   

  LEDER:

   

  Har det overordnete ansvar for å styre og lede organisasjonen administrativt og økonomisk i retning av de demokratisk fremsatte mål vedtatt på årsmøtet. Mål besluttes av årsmøtet med utgangspunkt i fremlagt handlingsplan for inneværende periode.

   

  Beslutningsmyndighet:

 • Leder har myndighet til å fordele arbeidsoppgaver innad i styret.
 • Leder har myndighet til å bestille arbeidsoppgaver / oppdrag av organisasjonsmedlemmer som ikke inngår i styret så lenge arbeidsoppgavene er i tråd med vedtatt handlingsplan.
 • Leder har overordnet ansvar for regnskap og budsjett, men all daglig drift er delegert til kasserer.

   

  NESTLEDER:

   

  Har det overordnete ansvar for å styre og lede organisasjonen i retning av de demokratisk fremsatte mål vedtatt på årsmøtet, i leders fravær. Nestleder har ellers et ekstra ansvar for å bistå leder i å nå overordnete målsetninger. Nestleder skal også være leders nærmeste medarbeider og være et rådgivende organ i den daglige drift i organisasjonen.

   

  Beslutningsmyndighet:

 • I leders fravær: som leder

   

  SEKRETÆR:

   

  Har det overordnete ansvaret for å ajourføre medlemsregisteret fra år til år. Har ansvaret for å være referent i all møtevirksomhet innad i styret.

   

  Beslutningsmyndighet:

 • Tar beslutninger knyttet til medlemsregistrering

   

  KASSERER:

   

  Har sammen med leder ansvar for at økonomi ivaretas i henhold til årsmøtets vedtatte budsjett. Har ansvar for å fakturere og ajourføre utgifter og regnskap.

   

  Beslutningsmyndighet:

 • Har beslutningsmyndighet på lik linje som leder i alt som er relatert til økonomi i organisasjonen. (Kasserer kan overprøve leder hvis kasserers vurdering av den økonomiske situasjonen ikke er i tråd med leders vurdering).

   

   

  § 7  VALGKOMITE

 • Valgkomiteen skal bestå av minimum 2 personer valgt av årsmøtet. Valgkomiteen skal bestå av medlemmer i forbundet.

   

   

  § 8  VEDTEKTSENDRINGER

 • Krever 2/3 flertall på årsmøtet samt at forslaget om vedtektsendringer er sendt medlemsforeningene minst 14 dgr. før årsmøtet.

   

   

  § 9  OPPLØSNING

 • Ved 3/4 flertall på årsmøtet. Blir oppløsningen vedtatt med minst 3/4 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 6 mnd. senere. Blir forslaget på nytt vedtatt med minst 3/4 flertall, bestemmer denne generalforsamling disponeringen av forumets midler.

   

  § 10 ÅRSMØTE

 • Årsmøtet er forbundets høyeste organ.
 • Årsmøtet ledes av en valgt dirigent.
 • Årsmøtet skal avholdes en gang i året.
 • Ved leders forfall møter nestleder.
 • Innkalling til årsmøtet må være medlemmene bekjentgjort 3 uker før.
 • Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 10 virkedager før møtet holdes.

   

  § 11 ÅRSMØTETS OPPGAVER

 • Godkjenne innkallingen.
 • Godkjenne sakslisten og forretningsordenen.
 • Velge 2 representanter til å underskrive protokollen.
 • Behandle årsberetningen.
 • Behandle revidert regnskap.
 • Vedta budsjett.
 • Behandle innkomne forslag og saker.
 • Valg av følgende tillitsmenn:

 

Forbundets styre:

Leder

Nestleder

Kasserer

Sekretær

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

 

Valgkomite:

minimum 2 personer